De proefles
De allereerste les is een geheel vrijblijvende en gratis proefles.
Na deze proefles wordt er in overleg bepaald of docent en leerling met elkaar doorgaan.

Begin- en opzegtermijn
Besluit je na de proefles dat je wilt beginnen kan dat meestal meteen, je hoeft niet te wachten tot de eerste van de maand of een nieuw schooljaar.

Tarieven Assendorp Zwolle
Deze lessen worden bij mij thuis gegeven op een goede piano.

Om de week10 TermijnenJaartarief (5% korting)
30 minuten€35,-€332,50
45 minuten€52,50€498,75
60 minuten€70,-€665,-
Wekelijks duo les
45 minuten€60,- p.p.€570,- p.p.
Wekelijks
30 minuten€70,-€665,-
45 minuten€105,-€997,50
60 minuten€140,-€1330,-

Leerlingen boven de 21 jaar betalen 21% BTW bovenop de bovengenoemde lesprijzen, dit is wettelijk verplicht.

 

Betaling
Het lesgeld kan op twee manieren betaald worden:
1. In een keer voorafgaand aan het nieuwe seizoen (5% korting)
2. In tien gelijke termijnen van september t/m juni. Het termijn bedrag moet vóor de nieuwe maand worden overgemaakt. Dus voor de maand september, voor 1 september. Anders worden er geen lessen aangevangen tot het geld is overgemaakt.

Lesweken
In een seizoen zitten 36 lessen. De lessen vangen aan vanaf 1 september.
Begin seizoen – maandag 4 september 2017
Herfstvakantie – maandag 23 t/m vrijdag 27 oktober
Kerstvakantie – dinsdag 19 december t/m vrijdag 5 januari 2018
Voorjaarsvakantie – maandag 26 februari t/m vrijdag 2 maart
Tweede paasdag – maandag 2 april vrij
Meivakantie – maandag 23 april t/m vrijdag 4 mei
Hemelvaart – donderdag 10 en vrijdag 11 mei vrij
Tweede pinksterdag – maandag 21 mei vrij
Inhaalweek – maandag 2 t/m vrijdag 6 juli
Aan het eind van het seizoen zitten twee inhaalweken die gebruikt kunnen worden door de docent om lessen te verzetten/in te halen wanneer die lessen vanuit de docent niet door konden gaan.

Opzegging
Als een leerling gaat beginnen met de lessen is dit voor een minimale periode van 6 lesmaanden. Ook wanneer het seizoen al begonnen is. Tussentijdse opzegging van de overeenkomst dient te geschieden met inachtneming van een periode die 4 lessen bevat. Dit houdt in dat na de opzegging nog over dat aantal lessen lesgeld verschuldigd is, en de leerling op deze lessen recht heeft (na het eerste half jaar).

De overeenkomst wordt op de afloopdatum telkens automatisch verlengd, tenzij deze vóór 15 juni schriftelijk/per mail wordt opgezegd. In dat geval eindigt de overeenkomst per de eerstvolgende afloopdatum.

Afwezigheid
Wanneer de leerling geen gebruik maakt van de afgesproken les, is niettemin het lesgeld verschuldigd. Bij verzuim van de leerling wegens ziekte, daaronder mede begrepen zwangerschap, dienen binnen de verzuim-periode tenminste vier lessen te worden doorbetaald.
Bij langdurige ziekte (langer dan vier weken) van de leerling gaat de docent in overleg met de leerling en wordt er naar een passende oplossing gezocht.
Bij verzuim van de docent wegens arbeidsongeschiktheid dienen binnen de verzuim-periode twee lessen te worden doorbetaald. Na twee niet gegeven lessen wegens arbeidsongeschiktheid tijdens een aaneengesloten verzuimperiode is geen lesgeld meer verschuldigd.

Aansprakelijkheid
De docent kan niet aansprakelijk worden gehouden voor het niet succesvol afsluiten van een lesperiode van de leerling noch voor enigerlei andere onvoorziene zaken die een teleurstellend resultaat hebben opgeleverd zoals het niet gemotiveerd zijn van een cursist. Dit ondanks de geleverde inspanningen van de docent. In voorkomende gevallen zal de docent dit tijdig ter sprake brengen en trachten op te lossen.
De docent is niet verantwoordelijk voor blessures die het gevolg zijn van het niet opvolgen van aanwijzingen van de docent zoals gehoorbeschadiging. Om zulks te voorkomen, zal de cursist tijdens de lessen worden gewezen op de bij de docent bekende specifieke aandachtspunten en – indien gewenst – antwoorden krijgen op veel voorkomende vragen. De docent zal tijdens het lesgeven eveneens aandacht blijven besteden aan deze materie ter voorkoming van problemen tijdens de lessen.

Overig
De docent behoudt zich het recht voor om onaangekondigd wijzigingen door te voeren die leiden tot een betere kwaliteit van de diensten en activiteiten.
Door het aangaan van de lessen accepteert de cursist indien meerderjarig of de ouder/verzorger indien minderjarig de bovenstaande algemene voorwaarden en de daaruit voortvloeiende gevolgen.

Tot slot
Het nemen van pianoles is een wederzijdse overeenkomst. Deze algemene voorwaarden zijn in beginsel de richtlijnen voor jou, als leerling, en voor mij, als docente. Dat betekent niet dat wijzigingen of persoonlijke afspraken die hiervan afwijken nooit mogelijk zijn, maar wel met dien verstande dat wijzigingen hierin een uitzondering zijn.

Mocht je vragen hebben, twijfel niet en neem contact met mij op!
Je kunt me bellen op 06 8338 0799 of het contactformulier invullen